Ważne informacje

Poniżej znajdą Państwo ważne informacje dotyczące zasad i sposobu odstąpienia od umowy oraz procedury reklamacyjnej.

1) Zwrot towaru - odstąpienie od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Klienci zarejestrowani mają wydłużony czas na rezygnację z towaru - 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni (Klienci zarejstrowani - 30 dni) od dnia, "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszą firmę Ultimate Living Sp. z o.o. (ul. 3 Maja 7/10, 20-078 Lublin) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres firmy, pocztą elektroniczną na bok@kitaba.pl, bądź telefonicznie: +48 22 188 16 55)

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, żeby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2) Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Sklep Villeroy&Boch (Galeria Olimp), ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 32, lokal 432, 20-147 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014, poz. 827)

3. Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Ultimate Living Sp. z o.o., ul. 3 Maja 7/10, 20-079 Lublin - adres e-mail: bok@kitaba.pl

“Ja/My(*)........................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*).................................................................................

Data zawarcia umowy(*)............................Data odbioru towaru(*)..............................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)..................................................................................................

Adres konsumenta(-ów).................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)................

Data…………………….

*niepotrzebne skreślić

4. Procedura reklamacyjna - dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od dnia 25-12-2014

Podstawą reklamacji są przepisy o rękojmi, wynikające z ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku zaistnienia wady fizycznej lub prawnej prosimy o powiadomienie naszego Sklepu telefonicznie ( +48 22 188 16 55) , drogą e-mail: bok@kitaba.pl lub listownie na adres: Ultimate Living Sp. z o.o. (dopisek: Reklamacja), Ul. 3 Maja 7/10, 20-078 Lublin:

- co jest reklamowane, wszelkie informacje, w tym rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady kupionego w naszym Sklepie produktu;

- przedstawienie żądania sposobu rozwiązania reklamacji (naprawa, wymiana, prośba o obniżeniu ceny, zwrot towaru);

- dane kontaktowe Klienta składającego reklamację.

W celu rozpatrzenia reklamacji Sklep może poprosić Klienta o przesłanie dokumentacji fotograficznej, bądź poprosić o przesłanie na ustalony adres - na koszt Sklepu - reklamowanego produktu.

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. W przypadku żądania przez Klienta wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Sklep jest obowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie dłużej niż 14 dni. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sklepowi termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).

W przypadku wymiany lub naprawy reklamowanego produktu - koszt wysyłki leży po stronie Sklepu.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Sklep zobowiązuje się, że oferowane na stronie www.kitaba.pl produkty są pozbawione wad fizycznych i prawnych.

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli:

- nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Wada prawna powoduje odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień (sprzedawcy, producenta i innych osób wprowadzających produkt do obrotu), jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży (obniżenie ceny, zwrot pieniędzy) wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.

Brak produktuna stronie?Negocjacja cen?
zadzwoń do nas22 188 16 55
lub